Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Κύρια και κοινά ουσιαστικά
Τα ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες:
Τα κύρια και τα κοινά

Φύλλο εργασίας: Κύρια και κοινά ουσιαστικά